WordPress web sahypasyny goramak - Semaltdan gollanma

Elektron söwda web sahypalarynyň köpüsi WordPress-de guruldy. Dürli adamlar, dürli WordPress web sahypalarynda ýüze çykyp biljek dürli haklary ýerine ýetirmegiň täsiri bilen gyzyklanýar. Hormatlamak bilen, internet her dürli erbet niýetli adamlardan doly. Spamdan başlap, bulaşyklyga çenli hakerleriň web sahypaňyzy nyşana alyp, käbir erbet niýetli hereketlerini ýerine ýetirip biljekdigi äşgärdir. Adatça, hakerler SEO mahabatyňyza ýa-da alyp barýan başga bir kampaniýaňyza gyzyklanýan adamlar ýaly görünýärler. Muňa derek, käbir esasy haklary ýerine ýetirýärler.

Adaty hacklar, saýtyň skriptini (XSS), balyk tutmagy, şahsy maglumatlary ogurlamagy we galp pul geçirmelerini öz içine alyp biler. Köp adamlar millionlarça müşderiniň kredit kartoçkasy maglumatlary diňe arkalaryna geçirmek we geçirmek üçin aldylar. Beýleki ýagdaýlarda web sahypasyny düşürip, ulanyjy hasabynda gülkünç zatlar bilen salamlaşyp bilerler. Netijede, WordPress web sahypaňyzyň we müşderileriňiziň howpsuzlygy, bu hakerlerden uzak durmak üçin näderejede hüşgärdigiňize baglydyr.

Semalt Digital Services” -iň uly müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Artem Abgarian, web sahypaňyzy hakerlerden gorap biljek hakerlere garşy käbir hileleri hödürleýär:

1. Howpsuz giriş sahypalaryny ulanyň.

WordPress giriş sahypasy adatça gaty howpsuz däl. Ökde hünärli haker üçin, şol giriş sahypasyndan web sahypasynyň maglumatlar bazasyna rehimsizlik bilen girip bilersiňiz. WordPress sahypaňyzy döredeniňizde, üpjün edýän web sahypaňyza /wp-login.php ýa-da / wp-admin / goşmagy göz öňünde tutmak möhümdir. Bu çäre, beýleki arzan hüjümler ýaly bu hili girişiň öňüni alyp biler. Ygtybarly parollary ulanmak, sahypaňyzyň administrator paneline ýokary howpsuzlyga kömek edip biler. Netijede, 12345 ýaly umumy parollardan ýa-da çaklamak aňsat paroldan gaça duruň.

2. SSL ulanyp maglumatlary şifrlemek.

Bu howpsuzlyk gatlagy, brauzer bilen serweriň arasynda maglumat alyş-çalşynyň ygtybarlydygyna göz ýetirýär. Netijede, haker maglumatlar bazasyndaky maglumatlary şifrlemekde kynçylyk çekip biler. Haker atlara we sanlara derek koda laýyk gelýär.

3. 2 faktorly tassyklamany işjeňleşdiriň.

Müşderileriňiziň howpsuzlygyny üpjün etmegiň usullaryndan biri 2fa arkaly. Üstünlikli hakerleriň käbiri köp hasaplara parol almak bilen gutarýar. Şeýle-de bolsa, 2 faktorly tassyklamalar deňlemä başga bir howpsuzlyk gatlagyny goşýar. Netijede, parolyň özi ýeterlik däl. Ulanyjynyň döreden kody jübi telefonynyň tekst habaryndan elýeterli bolmaly, bu hakeriň eýeçiligindäki maglumat bolup bilmez.

Netije

Hakerler häzirki jemgyýetimizde ýüzbe-ýüz bolýan kiber jenaýatlaryň köpüsiniň esasyny düzýärler. Her onlaýn kärhanada haker usuly ýa-da kezzapçylyk işi bolýar. Web sahypasy programmisti, hakerlerden goramagyň usullarynyň hüşgär bolmalydygyna, şeýle hem bu hüjümlerden aman galmagyny üpjün etmelidir. Elektron söwda web sahypaňyzyň howpsuzlygy siziň eliňizde. Bu gollanma, sahypaňyzyň howpsuzlygyny ýokarlandyryp biljek käbir döwülmeýän usullary hödürleýär. Käbir ýagdaýlarda, web sahypaňyzy hakerlerden goramak, Gözleg motoryňyzy optimizasiýa (SEO) tagallalarynyň miwe bermegini üpjün edip biler, sebäbi Google sahypaňyzy howpsuz diýip bellemez.